TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

  • Toàn thời gian
  • Nghệ An
  • Đã đăng3 tháng trước
  • Các ứng dụng đã đóng

CUNG ỨNG NHÂN LỰC TÂM QUE

Truyền thông đa phương tiện

𝐊𝐇𝐎̛̉𝐈 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐂𝐀́𝐂 𝐉𝐎𝐁 𝐇𝐎𝐓 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐑𝐊. 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐀𝐘 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐘 Đ𝐄̂̉ 𝐊𝐈̣𝐏 𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐍𝐀̀𝐘 𝐍𝐇𝐀 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐀̣𝐍 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐘𝐄̂𝐔 𝐐𝐔𝐘́
𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 :
𝟎𝟐 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮
𝟎𝟏. 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐍𝐚𝐦
𝟎𝟐 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡
𝟎𝟐 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣
𝟎𝟑. 𝐊𝐞̂́ 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐕𝐢𝐧𝐡
𝟎𝟐. 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 ; 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭; 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠; 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧; 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐨𝐧
𝟎𝟏 𝐊𝐞̂́ 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠
𝟎𝟏 𝐊𝐲̃ 𝐬𝐮̛ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉
𝟎𝟏 𝐊𝐲̃ 𝐬𝐮̛ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 .
—————————————-
𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐔̛ 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐍𝐆𝐔𝐎̂̀𝐍 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐋𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐀̂𝐌 𝐐𝐔𝐄̂ “𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐑𝐊”
Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐓𝐨̀𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚, 𝐒𝐨̂́ 𝟏𝟗, đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐨 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐕𝐢𝐧𝐡, 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐀𝐧
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥 : 𝐌𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐫𝐤@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
𝐇𝐎𝐓𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄: 𝟎𝟕𝟔𝟑𝟎𝟓𝟑𝟒𝟒𝟏 (𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡)

Tổng quan về công việc
Nơi làm việc
Gọi ngay